KORUMA KURULU NEDİR:

Ceza infaz kurumunda cezalarını tamamlayarak toplum içindeki yaşamlarına geri dönen eski hükümlülere ve suç mağdurlarına yardım etmek görevini yerine yetirmek üzere oluşturulmuştur.

KORUMA KURULLARI KİMLERDEN OLUŞUR:

-Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet Başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısı,

-Baro Temsilcisi,

-Belediye Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı,

-Denetimli Serbestlik Müdürü

-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü,

-Milli eğitim müdürü

-Sosyal hizmetler müdürü

-Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilcisi,

-Teşkilatı bulunan yerlerde Türkiye iş kurumu müdürü,

-Ziraat ve Halk Bankası Müdürleri,

-Varsa ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkarlar birliği yöneticileri,kamuya ait fabrikalar,

-İstekleri halinde o yerde şubesi bulunan kamuya yararlı dernek veya vakıflar ve özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcilerinden Cumhuriyet Başsavcısı tarafından uygun görülenlerin katılımı ile oluşur.

KORUMA KURULLARININ GÖREVLERİ NELERDİR.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü veya büro tarafından iletilen;

1- Suçtan zarar gören kişilerin suç nedeniyle karşılaştıkları;

a- Sosyal,

b- Ekonomik,

c- Psikolojik sorunların çözümünde yardımcı olmak,

2- Ceza İnfaz Kurumlarından salıverilen hükümlülerin;

a- Meslek veya sanat edinmelerinde,

b- İş bulmalarında,

c- Sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında,

d- İş yeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak,

3- Salıverilen çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak, salıverilen diğer hükümlülere de bu konuda yardımcı olmak,

4- Suçtan zarar gören veya ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülere öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik şube müdürlüğü tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak,

5- Mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak.

KORUMA KURULLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR:

Kurullara; aşağıda sayılan kişiler, bunların kanuni temsilcileri veya avukatları başvurabilir.Suçtan zarar görenler ve Ceza inaz kurumudan salıverilen hükümlüler.

başvurularını denetimli serbestlik müdürlüğü veya büroya yapar ve dilekçeye başvuru konusu ile ilgili belgeleri ekler.

KORUMA KURULLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

- Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge,

- Yerleşim yeri belgesi,

- Suçtan zarar gören kişiler bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı veya soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı,

- Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için "Salıverilen Hükümlüye ait durum bildirme formu",

- Talep konusu dikkate alınarak ekonomik durumunu gösteren belgeler, varsa Türkiyi İş Kurumu kayıt belgesi veya numarası ile eğitim veya mesleki durumunu gösterir belge, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce gerekli görülen diğer belgeler.