REHBERLİK NEDİR?

Rehberlik bireyin doğru seçim yapmasını, topluma uyum sağlamasını ve etkili problem çözmesini sağlamak için yapılan uygun yardım ve yol gösterme hizmetleridir.

Bu hizmet sonucunda bireyin ;

a) Daha yeterli bir kişiliğe sahip olması,

b) Kim olduğunun daha iyi değerlendirilmesi,

c) Kendine saygı duyması ve kendini olduğu gibi kabul etmesi,

d) Kim olabileceği konusunda daha gerçekçi hedefler belirlemesi,

e) İnsanlar ve toplum hakkında olumlu düşüncelere sahip olunması ve onlara saygılı olması,

f) Zamanını olumlu faaliyetlerle daha iyi değerlendirmesi,

g) Değişikliklere açık olması hedeflenir.

REHBERLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR :

1) TCK'nın 51/5 maddesi gereğince; Mahkeme denetim süresi içerisinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir bu kişi kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur, eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur, hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.

2) TCK'nın 191/3 maddesi gereğince; Haklarında, uyuşturucu ve uyarı madde kullanmaktan, bulundurmaktan ve satın almaktan dolayı, tedavi ve denetimli serbestliğe karar verilen kişiler, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. Hakkında Denetimli serbestlik tedbirine karar verilen kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir.Bu uzman güvenlik tedbirinin uygulama süresince kişiyi uyuşturucu ve uyarıcı maddenin kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir, kişiyi sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik olarak öğüttü bulunur ve yol gösterir, kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.

3) CGTİHK'nun 107/9 maddesi gereğince; Hakim, denetim süresinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi kötü alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak kalması ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya yanında çalıştığı kişilerle görüşerek , istişarelerde bulunur, hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.

REHBERLİK UYGULAMALARI:

1) Hakkında rehber görevlendirilen hükümlüye on gün içinde denetimli serbestlik  müdürlüğü veya büroya başvurması için bildirim yapılır.

2) Hükümlünün haklı geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazereti olmaksızın denetimli serbestlik  müdürlüğü veya büroya on gün içinde başvurmaması halinde, denetimli serbestlik  müdürlüğü veya büroca ilgili defterdeki kayıt kapatılarak durum Cumhuriyet başsavcılığıyla mahkemeye bildirilir.

3) Hükümlünün süresinde başvurması halinde, rehber tarafından değerlendirme formu düzenlenerek denetim planı hazırlanır. Rehber zararlı alışkanlıklar edinebileceği çevreden uzak kalması ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur ve yol gösterir; sosyal çevresi ile görüşerek istişarelerde bulunur, hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişmeyi takip ederek üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime gönderilmek üzere denetimli serbestlik  müdürlüğüne veya büroya verir.

4) Denetimli Serbestlik  Müdürlüğü veya büroca hazırlanan denetim planı hükümlüye bildirilir.

5) Denetim planına uyulmadığının tespit edilmesi halinde, hükümlünün uyarılması için durum Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla mahkemeye bildirilir. Bu halde kayıt kapatılmayarak açık bırakılır. Mahkemenin uyarısına rağmen denetim planına uyulmaması halinde Denetimli Serbestlik  Müdürlüğü ve büroca ilgili defterdeki kayıt kapatılarak evrak mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

6) Denetim süresi sona erdiğinde kayıt kapatılır ve evrak mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

7) Rehber, yaptığı görüşmeler ve elde ettiği bilgiler yönünden gizlilik kurallarına uymakla yükümlüdür.